Haytap,Dohayko,Kihayko ,Cankoder gibi sivil toplum örgütleri ve Hayvanları Koruma Kanununun Yaşama Geçirilmesi

Dohayko,Kihayko,CANKODER,Haytap, gibi sivil toplum örgütleri ve Hayvanları Koruma Kanununun Yaşama Geçirilmesi

Hayvanları Koruma Kanunu; ister hayvan sever, isterse hayvanları sevmeyen kişiler olsun bilinmesi gerekli olan bir kanundur. İnsanların hayvanlarla olan ilişkilerinde belirleyici olan bu kanunun, çok önemli olduğunu düşününüyorum.
Hayvanların yaşamalarına tahamül edemeyen, çevrelerinde gördüklerinde
rahatsız olan kişiler sokak hayvanlarının da kanunlarla korunduğunu bilmeliler.

Bu kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temim etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. Bu kanun, amaç maddesi doğrultusunda düzenlemeleri, alınacak önlemleri, sağlanacak eşgüdümü, denetim, sınırlama ve yükümlülükler ile tabi olunacak cezai hükümleri kapsar.

HAYVANLARIN KORUNMASINA VE RAHAT YAŞAMALARINA İLİŞKİN TEMEL İLKELERİN BAZILARI ŞUNLARIDIR;

d) Hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insani ve vicdani sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düsmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.

j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.


Hayvanların korunmasına rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkelerden (d) ve (j)
yerel yönetimlerle, gönüllü kuruluşların işbirliğini esas almıştır. Bunun en iyi
örneğini Adana ili sivil toplum kuruluşlarından HAYTAP, DOHAYKO’da,KİHAYKO CANKODER görmekteyiz. Bir ilkenin hayata geçirilmesi için yapılan mücadeleyi ve pratikteki tatbikinin yansımasını HAYTAP,CANKODER, DOHAYKO’da ,KİHAYKO’DA görebilirsiniz. Buna birkaç örnek vermek istiyorum:
Sokaklarda kedi ve köpek besleyen, yemek dağıtan merhamet sahibi insanlara Adana Valiliğiyle işbirliği yapılarak sertifika verildi. Bunda amaç şuydu; bazı kendini ve kanunları bilmeyen insanların, hayvanlara yemek dağıtanlara karşı tepki göstermelerini önlemek. Bu başarıldı! Osmaniye ilinde kurulan hayvan barınağının düzenlenmesi, faaliyetinin başlaması, yemek temini, teknik bilgi
takviyesi, barınak tecrübesi olan veteriner ve hayvan sever desteği, gönüllü
veteriner hekim desteği ve buna benzer barınakla ilgili yapılanmada Osmaniye
belediyesiyle birlikte hareket etmektedir. Dohayko devamlı olarak Adana ilinden
Osmaniye’ye gönüllü göndermektedir. Adana büyük şehir belediyesi hayvan
barınağında gönüllü bir elemanı bulunmaktadır. Bu hayvan sever DOHAYKO,KİHAYKO,CANKODER üyesi gönüllü; barınağa gelen ziyaretçilere broşürler vererek, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu hakkında bilgilendirmekte ve hayvan sahiplendirme işlemini gerçekleştirmektedir.
DOHAYKO ,HAYTAP,KİHAYKO,CANKODER ayrıca Adana ilindeki market, gıda toptancıları, toplu yemek yenen birimlerle bağlantı kurarak barınağa düzenli yemek temini yapmaktadır. Zaman zaman kurduğu stantlarla fuar ve organizasyonlara katılmaktadır. Bu organizasyonlarda bastırmış olduğu afiş ve broşürlerle insanları bilgilendirmektedir.
Dohayko dışında hayvanları korumayı hedefleyen bir çok sivil toplum kuruluşu
vardır. Ancak iyi bir örnek olarak; kurumsallaşma yolunda bir hayli mesafe kaydetmiş bir sivil toplum kuruluşu olmasından DOHAYKO.KİHAYKO,HAYTAP,CANKODER’i verdim. Bu sivil toplum örgütlerinin valiliklerle, kaymakamlıklarla, il tarım müdürlükleri ve belediyelerle koordineli, uyum içinde çalışması taktire şayandır. Bu sivil toplum örğütleri; tüm aktivite ve çalışmalarını, yukarıda bahsedilen mevcut yasaların (d) ve (J) maddelerine dayanarak gerçekleştirmektedir.

İ.SERDAR SAYAR
VETERİNER HEKİM

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.